[ home ] [ a / jp / h / lain ] [ b / hum ] [ d / mu / v / vis / tech / x ] [ meta / nexo ]

/lain/ - Serial Experiments Lain

O̰͎͉̕m̞̭̪͉n̝̠̗̩̮̙ì̤̫p̰͕̥͔r̢̬͖͉e͈ș̦͟e̼n̤̯c͚̤̠͟i̡̜̮ą ̖̯̹̖̮̺͞e̵n̻͍̮͔̰̱̦͞ ͉̖͜l͜a̷͉̳̱̦̣ ̯̞̪̪͎̹w̴̜͕͖i͚̤̙̳͈̤̱re̝͚̟d͇̗͠


(Para eliminar)

  • Lee las reglas antes de postear y para dudas las FAQ.File: .png (308.08 KB, 640x860) ImgOpsiqdb

308.08 KB

No.1

>>

No.2

>>

No.3

>abrió culto
¿Q-qué carajo?
>>

No.5

File: 1543280643115.gif (2.53 MB, 1005x742) ImgOpsiqdb

2.53 MB
>>

No.7

Algo… algo va a pasar.
>>

No.8

File: 929299229.png (29.98 KB, 747x491) ImgOpsiqdb

29.98 KB
This . . . . shouldn't . . be . . possible.
>>

No.9

File: Pc096mb_d.jpg (16.61 KB, 484x484) ImgOpsiqdb

16.61 KB
>>

No.10

Ahora ella existe dentro de ti.


[Post a Reply]
[ ]
[ home ] [ a / jp / h / lain ] [ b / hum ] [ d / mu / v / vis / tech / x ] [ meta / nexo ]